Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Gen.J.Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo

 

Dyrektor PCPR w Węgorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Referenta

 

 1. Nazwa jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Gen. J. Bema 16 a, 11-600 Węgorzewo

 1. Określenie stanowiska: Referent w Zespole organizacyjnym i dofinansowań
 2. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowane wykształcenie wyższe administracyjne lub podobne,
  2. znajomości przepisów:
   1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm),
   2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
   3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm),
   4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.),
   5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 218),
   6) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.),
   7) znajomość aktów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw.
   1. mile widzialne doświadczenie w wydawaniu decyzji administracyjnych,
   2. sumienność i rzetelność,
   3. umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
   4. dobra organizacja czasu pracy,
   5. umiejętność pracy w grupie,
   6. gotowość do stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
   7. dokładność, kreatywność,
   8. wysoka kultura osobista,
   9. umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych (m.in.: Word, Excel).
 4. Główny zakres zadań wykonywanych na powyższym stanowisku:
  1. przygotowywanie decyzji administracyjnych z pieczy zastępczej,
  2. przygotowywanie projektów porozumień, zarządzeń i uchwał,
  3. przygotowywanie list świadczeń dotyczących pieczy zastępczej,
  4. sporządzanie sprawozdań z zakresu pieczy zastępczej,
  5. ustalanie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
  6. przygotowywanie pozwów o alimenty,
  7. obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

oraz inne nie wymienione na polecenie Dyrektora.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. Przewidywany termin zatrudnienia: marzec-kwiecień 2020 rok.
  2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
  3. Liczba osób do zatrudnienia/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy.
  4. Praca w siedzibie PCPR w Węgorzewie: ul. Gen. J. Bema 16 a, 11-600 Węgorzewo (od poniedziałku do piątku /godziny pracy: poniedziałek 800-1600, wtorek -piątek 730-1530/).
  5. Bezpośredni kontakt z klientami jednostki – praca z trudnym klientem.
  6. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
    
 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu styczniu 2020 r. (poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Węgorzewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych osiągnął mniej niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji procesu naboru z  26.02.2020 r. na stanowisko referenta. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz  ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadcza, że podanie tych danych było dobrowolne”
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze.
  3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
  4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
  5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  7. Oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w  przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
    
 2. Termin składania dokumentów: od 26.02.2020 r. do 11.03.2020 r.
 3. Miejsce składania dokumentów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 16a, 11-600 Węgorzewo, pok. nr 1 SEKRETARIAT lub drogą pocztową, kurierem na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  ul. Gen. J. Bema 16a, 11-600 Węgorzewo ( liczy się data wpływu do jednostki) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent”.

 1. Informacje dodatkowe:
  1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej, umowa o pracę zawarta zostanie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
  2. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę należy rozumieć osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
  3. W czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony zostanie zorganizowana służba przygotowawcza, z zastrzeżeniem art. 19 ust.2 i ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych. Służba kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu oraz złożenie ślubowania, o którym mowa w art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych są warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
  4. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  5.  Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – ponadto informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej BIP: www.wegorzewo.naszepcpr/bip, na stronie PCPR: www.wegorzewo.naszepcpr.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Węgorzewie oraz Starostwie Powiatowym w Węgorzewie.
  6. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP: www.wegorzewo.naszepcpr/bip, na stronie PCPR: www.wegorzewo.naszepcpr.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Węgorzewie oraz Starostwie Powiatowym w Węgorzewie.
  7. Informacje o kandydatach, którzy zgłaszają się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
  8. Po zakończonym procesie rekrutacji, aplikacje które nie zostały wybrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w procesie rekrutacji jest - w zakresie realizowanych zadań - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, ul. Gen. Józefa Bema 16a, 11-600 Węgorzewo, tel. 87 427 06 40, e-mail: dyrektor@pcprwegorzewo.pl.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: oklinska@togatus.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy w PCPR w Węgorzewie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w PCPR w Węgorzewie - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach.
 4. Administrator Danych nie planują dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 5. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji na stanowiska urzędnicze jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podstawą przetwarzania danych w dalszej rekrutacji (na podstawie listy rezerwowej) nie przekraczającej 1 roku jest zgoda kandydata.
 7. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 9. Dane kandydatów do pracy w PCPR w Węgorzewie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
 10. Kandydaci do pracy w PCPR w Węgorzewie posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 11. Kandydaci do pracy w PCPR w Węgorzewie mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji odnośnie dochodzenia praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się na stronie www.uodo.gov.pl.
 12. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

P.O. DYREKTOR

ANNA JUSZYŃSKA

 

 

 

 

Węgorzewo, 26.02.2020 r.

 

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń: ……………

Data zdjęcia z tablicy ogłoszeń: ……………….

Informacje

Liczba wyświetleń: 158
Utworzono dnia: 26.02.2020
Dokument wprowadził:
Bożena Pietraszek
Dokument opublikował:
Bożena Pietraszek
Dokument wytworzył:
Anna Juszyńska
Wytworzono:
26.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

Historia publikacji

 • 11.05.2020 14:18, Bożena Pietraszek
  Dodanie załącznika: WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT W ZESPOLE ORGANIZACYJNYM I DOFINANSOWAŃ
 • 12.03.2020 10:56, Bożena Pietraszek
  Dodanie załącznika: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Zespole organizacyjnym i dofinansowań
 • 26.02.2020 14:04, Bożena Pietraszek
  Edycja strony: Dyrektor PCPR w Węgorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent

ePUAP

SOW

PCPR Węgorzewo