Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Gen.J.Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo

 

Statut

Uchwała Nr LX/415/2006
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 31 sierpnia 2006r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie
 
Na podstawie art. 238 ust. 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1
Rada Powiatu w Węgorzewie nadaje Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgorzewie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edmund Budny

 

 

Załącznik do uchwały Nr LX/415/2006
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

STATUT
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Węgorzewie

 
Postanowienia ogólne
 
§ 1

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie zwane dalej „PCPR” jest jednostką organizacyjną Powiatu Węgorzewskiego utworzoną w celu wykonywania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.).

§ 2

Obszar działania PCPR obejmuje teren Powiatu Węgorzewskiego.

§ 3

Siedziba PCPR mieści się w Węgorzewie przy ul. Gen. J. Bema 16A.

Przedmiot działania
 
§ 4

1. Podstawowym przedmiotem działania PCPR jest wykonywanie zadań pomocy społecznej w powiecie. 
2. Pozostałym przedmiotem działania PCPR jest wykonywanie zadań z zakresu: rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz innych zadań wynikających z przepisów prawa.
3. W celu realizacji zadań PCPR współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, sądami, prokuraturą, policją, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.
4.  PCPR moŜe zlecać innym podmiotom realizację określonych zadań w trybie i na zasadach określonych we właściwych przepisach.

Organizacja
 
§ 5

Organizację i zasady funkcjonowania PCPR określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Węgorzewie.

Gospodarka finansowa
 
§ 6

1. PCPR jest jednostką budŜetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i innych obowiązujących przepisach.
2. PCPR prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.
3. PCPR prowadzi własną rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdawczość finansową.

Mienie
 
§ 7

PCPR powierza się majątek, którego zakres i wartość określa Zarząd Powiatu w Węgorzewie.

Informacje

Liczba wyświetleń: 99
Utworzono dnia: 03.12.2019
Dokument wprowadził:
Bożena Pietraszek
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

Historia publikacji

  • 03.12.2019 15:10, Administrator
    Dodanie strony: Statut

ePUAP

SOW

PCPR Węgorzewo