Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Gen.J.Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo

 

Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2019.11.27

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.11.27

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. na naszej stronie nie ma materiałów audiowizualnych (zwierających napisy dla osób głuchych),
 2. staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z plików doc., pdf. i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.03.06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz przy wykorzystaniu dostępnego narzędzia do oceny strony: Tingtun Page Checker - Find Barriers in your Web Page, (checkers.eiii.eu). Z przeprowadzonego testu wynika, że strona internetowa https://wegorzewo.naszepcpr.pl/bip/ spełnia wymagania w 100%.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt tel. (0-87) 427 06 40 lub e-mail: sekretariat@pcprwegorzewo.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postepowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach wejściowych po prawej stronie znajduje się rampa dla wózków. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie znajduje się na parterze. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, wszystkie pomieszczenia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla, ale na poszczególnych stopniach przyklejone są taśmy kontrastowe tzw.  pszczółki.

Informacja dla niesłyszących o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz. 1824) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, przy załatwianiu spraw oferuję się pomoc w komunikowaniu się z pracownikami Centrum, poprzez zapewnienie obecności tłumacza języka migowego. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez: pocztę elektroniczną – na adres: sekretariat@pcprwegorzewo.pl, telefon: (0-87) 427 06 40.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172)

Brak aplikacji mobilnej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie.

 

W górnym prawym rogu strony umiejscowiono menu w którym znajdują się pomocne opcje: „Rozmiar czcionki”, „Wersja kontrastowa”. Ponadto graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

    [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

    [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

    [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

    [-] aby pomniejszyć widok

Informacje

Liczba wyświetleń: 52
Utworzono dnia: 11.03.2020
Dokument wprowadził:
Paweł Brożewicz
Dokument opublikował:
Paweł Brożewicz
Dokument wytworzył:
Agnieszka Kamińska
Wytworzono:
2020-03-06
Podmiot udostępniający informację:
PCPR

Historia publikacji

 • 11.03.2020 21:26, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 11.03.2020 21:24, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 11.03.2020 21:23, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności

ePUAP

SOW

PCPR Węgorzewo