Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

Czcionka:

Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki  osobie niepełnosprawnej w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie, przy czym świadczenie to może być przyznane przez okres nie dłuższy niż 5 miesiący.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pod warunkiem że są one jednocześnie:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz pod warunkiem wystąpienia braku możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych dla każdego z miesięcy, które ma obejmować świadczenie.

Nadmieniamy, iż świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługującego  na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w ramach programu mogą ubiegać się o dofinansowanie przesyłając wniosek o przyznanie świadczenia na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie ul. Gen. J. Bema 16a, 11-600 Węgorzewie lub składając go elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (www.sow.pfron.org.pl)

 

W przypadku gdy w imieniu Wnioskodawcy występuje opiekun prawny – kopię dokumentu uprawniającego do reprezentacji Wnioskodawcy.

 

Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku.

 

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z zapisami programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (Załącznik do uchwały nr 4/2020 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 marca 2020 r.) oraz dokumentem Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (Załącznik do uchwały nr 29/2020 Zarządu PFRON z dnia 1 kwietnia 2020 r.) oraz uchwała nr 76/2020 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 30 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”; (docx 14 KB) dostępnymi na stronie PFRON.

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny