Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Czcionka:

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGORZEWIE JEST:

Pani Paulina Więckiel

(e-mail: paulina.wieckiel@gptogatus.pl

 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Gen. J. Bema 16a; 11- 600 Węgorzewo, nr tel. 87 427 06 40, reprezentowane przez Dyrektora.

 

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych PaniąPaulinę Więckiel (e-mail: paulina.wieckiel@gptogatus.pl) , z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawie przetwarzania danych.
   
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (tj.: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie itp.),
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - obowiązujące przepisy prawa (Art. 6 ust.1 lit. c RODO),
  2. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (Art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  3. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1.  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.),
  2.  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie.
  3.  
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy zgodnie z przepisami o archiwizacji. 
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 4. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 5. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 6. usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; (w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji),
 7. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
   
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

KLUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGORZEWIE

Utworzono dnia 01.12.2022, 10:33

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGORZEWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGORZEWIE

Utworzono dnia 01.12.2022, 10:32

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGORZEWIE

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny