Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy

Utworzono dnia 30.10.2020
Czcionka:

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny księgowy

 

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  ul. Gen. J. Bema 16 a, 11-600 Węgorzewo
   
 2. Określenie stanowiska: Główny Księgowy
   
 3. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  5. spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:
  • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
  • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
  • posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
 4. nieposzlakowana opinia.
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
   
 6. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowane 3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej,
  2. znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych
   i rachunkowości, samorządu powiatowego, podatku dochodowego od osób fizycznych, przepisów płacowych, sytemu ubezpieczeń społecznych,
  3. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4. znajomość ustawy o pomocy społecznej,
  5. znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  6. znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
  7. znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo- księgowych (np. Płatnik, Puma),
  8. znajomość rozliczania projektów unijnych,
  9. umiejętność pracy w zespole,
  10. wysoka kultura osobista,
  11. dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.
    
 7. Główny zakres zadań wykonywanych na powyższym stanowisku:
  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
  2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
  3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
   a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

   b)kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospodarczych i finansowych.
  4. Kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu.
  5. Składanie podpisu na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności  prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne jednostki.
  6. Analiza realizacji dochodów i wydatków jednostki, występowanie do zarządu z wnioskiem w sprawie zmian budżetu w planie finansowym.
  7. Opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.
  8. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
  9. Współdziałanie z bankiem i organami skarbowymi.
  10. Prowadzenie księgowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie.
  11. Przygotowywanie projektów planów finansowych w/w jednostki, a także zmiany w ciągu roku budżetowego.
  12. Sporządzanie sprawozdawczości i bilansu w/w jednostki.
  13. Obsługa finansowa zobowiązań i należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, w tym: projektów unijnych, PFRON, pomocy rodzinom zastępczym oraz pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych.
  14. Dekretacja wyciągów bankowych, raportów kasowych i sporządzanie wewnętrznej dokumentacji księgowej.
  15. Prowadzenie księgi głównej i analitycznej.
  16. Prowadzenie ewidencji kosztów.
  17. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
  18. Wystawianie not obciążeniowych dla powiatu, gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej w celu sfinansowania kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
  19. Współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu powiatu poprzez planowanie potrzeb rzeczowych i finansowych dotyczących prowadzonych działań.
  20. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Centrum.
  21. Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
  22. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.
  23. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
    
 8. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. Przewidywany termin zatrudnienia: 1 lutego 2021 r.
  2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
  3. Liczba osób do zatrudnienia/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy.
  4. Miejsce pracy: w budynku przy ul. Gen. J. Bema 16 a, 11-600 Węgorzewo (od poniedziałku do piątku /godziny pracy: poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 730-1530/).
  5. Rodzaj pracy: praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.
    
 9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu wrześniu 2020 r. (poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Węgorzewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych osiągnął mniej niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji procesu naboru z  30.10.2020 r. na stanowisko Głównego Księgowego. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz  ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadcza, że podanie tych danych było dobrowolne”
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze.
  3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
  4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
  5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  7. Oświadczenie kandydata o znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  9. Oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w  przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 1. Termin składania dokumentów: od 30 października 2020 r. do 16 listopada 2020 r. do godz. 14:00.
   
 2. Miejsce składania dokumentów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 16a, 11-600 Węgorzewo, pok. nr 1 SEKRETARIAT lub drogą pocztową, kurierem na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  ul. Gen. J. Bema 16a, 11-600 Węgorzewo (liczy się data wpływu do jednostki) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy”.

 1. Informacje dodatkowe:
  1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej, umowa o pracę zawarta zostanie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
  2. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę należy rozumieć osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
  3. W czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony zostanie zorganizowana służba przygotowawcza, z zastrzeżeniem art. 19 ust.2 i ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych. Służba kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu oraz złożenie ślubowania, o którym mowa w art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych są warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
  4. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  5.  Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – ponadto informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej BIP: https://wegorzewo.naszepcpr.pl/bip/, na stronie PCPR: https://wegorzewo.naszepcpr.pl/, tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Węgorzewie oraz Starostwie Powiatowym w Węgorzewie.
  6. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP: https://wegorzewo.naszepcpr.pl/bip/, na stronie PCPR: https://wegorzewo.naszepcpr.pl/,    tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Węgorzewie oraz Starostwie Powiatowym w Węgorzewie.
  7. Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać
   w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 16a, w Sekretariacie.
  8. Informacje o kandydatach, którzy zgłaszają się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
  9. Po zakończonym procesie rekrutacji, aplikacje które nie zostały wybrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

       DYREKTOR

DARIUSZ JURKIEWICZ

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w procesie rekrutacji jest - w zakresie realizowanych zadań - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Węgorzewie, ul. Gen. Józefa Bema 16a, 11-600 Węgorzewo, tel. 87 427 06 40,
  e-mail: dyrektor@pcprwegorzewo.pl.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:oklinska@togatus.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy w PCPR w Węgorzewie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w PCPR w Węgorzewie - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach.
 4. Administrator Danych nie planują dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 5. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji na stanowiska urzędnicze jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podstawą przetwarzania danych w dalszej rekrutacji (na podstawie listy rezerwowej) nie przekraczającej 1 roku jest zgoda kandydata.
 7. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 9. Dane kandydatów do pracy w PCPR w Węgorzewie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
 10. Kandydaci do pracy w PCPR w Węgorzewie posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 11. Kandydaci do pracy w PCPR w Węgorzewie mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji odnośnie dochodzenia praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się na stronie www.uodo.gov.pl.
 12. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

  

Węgorzewo, 30.10.2020 r.

 

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń:  30 października 2020 r.

Data zdjęcia z tablicy ogłoszeń: ……………….……………….

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 64

W poprzednim tygodniu: 107

W tym miesiącu: 423

W poprzednim miesiącu: 420

Wszystkich: 12426