Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja

Utworzono dnia 05.09.2022
Czcionka:

INFORMACJA

Informujemy, iż:
21 i 28 września 2022 w godzinach 15:00 - 17:00 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie nieczynny, a w dniach:
07 września 2022 r., 14 września 2022 r., 05 października 2022 r., 12 października 2022 r. punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie czynny od godz. 15:00 do 18:00. 

............................................................................................................................................................................................................................................................

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie bierze udział w XI edycji akcji
„Drzewko za makulaturę”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie wspólnie z Powiatowym Domem Samopomocy bierze udział w zbiórce makulatury i szklanych butelek w ramach akcji „Drewko za makulaturę” organizowanej przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku .

To już XI edycja akcji.

I tak oto skrzyknęliśmy się i wspólnie zebraliśmy 223 sztuki szklanych butelek oraz 100 kg makulatury.

Dzięki temu na wiosnę otrzymane w ramach akcji drzewka, krzewy i byliny zakwitną i sprawią, że wiosną  okolica Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie zrobi się bardziej  kolorowa i przyjazna.

Wielkie podziękowania kierujemy do Pana Andrzeja Juszyńskiego pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie za wielkie zaangażowanie oraz transport makulatury i szklanych butelek do PSZOK -u w Węgorzewie gdzie znajduje się  punkt selektywnej zbiórki odpadów.

 

Oczywiście podzielimy się z Wami krótką fotorelacją z odbioru sadzonek oraz wspólnego nasadzenia roślin.

 

Pozdrawiamy   i zachęcamy do udziału w akcji.

Pracownicy PCPR.

.............................................................................................................................................................................................................................................................

"Dostępne mieszkanie” – nowy program PFRON dla osób z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Dokumenty programowe:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/

Beneficjenci:

 1. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która:
 • posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

– złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

– w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

2. W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania:

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2    i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:

 • udokumentowanie różnicy, o której mowa w ust. 2, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
 • złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w pkt 1, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

Wnioski o dofinansowanie w/w zadania będzie można składać przez System Obsługi Wsparcia SOW. W tym cele niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Wszystkie osoby zainteresowane programem prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 16a lub pod numerem telefonu 87 427 06 40.

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Rusza program PFRON ,,Mieszkanie dla absolwenta”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Dokumenty programowe:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/

Beneficjenci:

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Formy dofinansowania:

 1. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.
 2. Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:
 • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Warunki dofinansowania:

 1. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.
 2. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:
 • lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:
  • miasto wojewódzkie,
  • gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,
  • pozostałe gminy w danym województwie;
 • aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 mpowierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
 • sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):
  • dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 mpowierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
  • dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 mpowierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Wnioski o dofinansowanie w/w zadania będzie można składać przez System Obsługi Wsparcia SOW. W tym cele niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Wszystkie osoby zainteresowane programem prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 16a. lub pod numerem telefonu 87 427 06 40.

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 

INFORMACJA

 

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie  informuje, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, pozyskaliśmy środki na realizację projektu „Razem przeciw przemocy”, który skierowany jest do mieszkańców powiatu węgorzewskiego. Pozyskana kwota  dotacji z MRiPS wynosi 57.120,00 zł.

W ramach projektu zaplanowano następujące wydarzenia:

-  poradnictwo: psychologicznego, terapeuty uzależnień oraz psychiatry dziecięcego,

– pogadanki w szkołach nt. przeciwdziałania przemocy oraz możliwości uzyskania pomocy na terenie naszego powiatu,

 - utworzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy bądź świadków przemocy,

 - przeprowadzenie spektakli teatralnych dla młodzieży i dorosłych o tematyce związanej z realizowanym projektem - przeciwdziałania przemocy.

 - zajęcia z WenDo,  skierowane są do kobiet i dziewcząt, gdzie będzie można się  nauczyć jak przestać czuć się bezradną i bezbronną, jak reagować w sytuacji zagrożenia i napaści, a przede wszystkim jak nie dopuścić do agresji,

 - szkolenia kadry zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w naszym powiecie.

     W związku z powyższym zapraszamy do współpracy i współudziału w w/w wydarzeniach. Okres realizacji projektu to 01.07.2022- 31.12.2022 r. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Sowa 87 427 06 47


 

......................................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie informuje, że realizowany będzie program „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji zawodowej.

W związku z powyższym  podmiot prowadzący warsztat terapii zajęciowej może ubiegać się o dofinansowanie do prowadzenia „Zajęć klubowych w WTZ” ze środków PFRON.

 

Do udziału w Zajęciach klubowych w WTZ kwalifikują się:

1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku       z podjęciem zatrudnienia,

2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot          prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o         rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone   i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

 

Aby przystąpić do programu, który jest realizowany przez PFRON od dnia 1 lutego 2022r. do dnia 31 stycznia 2023r. podmiot prowadzący warsztat terapii zajęciowej powinien złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w termie do dnia 15 czerwca 2022r. Dotycz to zajęć realizowanych 01.08.2022r. – 31.01.2023r.).

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/pfron/szczegoly/news/zajecia-klubowe-w-wtz-w-2022-roku/

................................................................................................................................................................................................................................................

 

Rehabilitacja 25 plus” – od dnia 16 maja 2022 r. rusza nabór wniosków dla roku szkolnego 2022/2023

Przypominamy, że zgodnie z komunikatem z dnia 29 marca 2022 r. nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczyna się od dnia 16 maja 2022 r.

Zarząd PFRON uchwałą nr 34/2022 z dnia 25 marca 2022 r.:

 • ustalił stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie dla roku szkolnego 2022/2023,
 • wyznaczył termin naboru wniosków dla roku szkolnego 2022/2023.

W roku szkolnym 2022/2023 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane będą od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 17 czerwca 2022 r.

Adresatów programu zachęcamy do składania, do Oddziału PFRON właściwego ze względu na siedzibę placówki, wniosku o przyznanie środków finansowych, wg formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do procedur.

Do wniosku należy dołączyć projekt planu wsparcia określający:

 • zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;
 • planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;
 • propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;
 • zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Ważne! Jeżeli adresat programu chce objąć wsparciem także osoby, o których mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 2 programu (osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW, ORW, bądź innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 20 roku życia do 24 roku życia, a także absolwentami SPdP w wieku powyżej 20 roku życia do 23 roku życia), to powinien uwzględnić te osoby we wniosku w planowanej liczbie osób mających zostać objętych wsparciem. W odniesieniu do każdej z takich osób, konieczne jest przedstawienie przez Wnioskodawcę uzasadnienia w formie załącznika do wniosku (Inne załączniki w formularzu wniosku). Na podstawie załączonych do wniosku informacji Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale PFRON będą podejmować decyzję w zakresie przyznania dofinansowania na każdą z takich osób.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

 

źródło: PFRON

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................

 

Realizacja Programu Korekcyjno-edukacyjnego PARTNER dla sprawców przemocy w rodzinie 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie informuje, że zajęcia Programu Korekcyjno-edukacyjnego PARTNER dla sprawców przemocy w rodzinie, odbywają się w każdy poniedziałek, środę i czwartek od godz. 16.00 do 19.00 w Siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie na ul. Gen. J. Bema 16A.

Program rozpoczął się 21 marca 2022r. i będzie trwał do 19 maja 2022r.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym naszej placówki pod numerem telefonu 87 427 06 45.

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

"Aktywny Samorząd" w 2022 roku

Zarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku, umożliwiający kontunuowanie programu.

Z dokumentem będącym załącznikiem do uchwały nr 16/2022 Zarządu PFRON można zapoznać się TUTAJ (docx 69 KB)

 

Ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc!

Także w 2022 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od dnia 1 marca 2022 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w naszym systemie z różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW.

a także:

...................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie informuje, że od 1 stycznia 2022r. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do:

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych *
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz
  w komunikowaniu się,
 • organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

 

będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym osobom niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia (SOW).

W związku z powyższym:

 • nabór wniosków zostanie otwarty za pomocą SOW  3 stycznia 2022 r. z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie,
 • wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz inne wymagane załączniki) Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i dołączać do wypełnionego elektronicznie wniosku w SOW,
 • SOW umożliwia złożenie samego wniosku i uzupełnienie o wymagane załączniki w późniejszym czasie.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi posiadać:

 • dostęp do Internetu,
 • aktywne konto mailowe (u dowolnego dostawcy usług) oraz nr telefonu komórkowego,
 • skany (zdjęcia cyfrowe) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz inne wymagane załączniki (SOW akceptuje pliki .jpg lub .pdf o objętości do 20 MB),
 • Profil Zaufany (Profil Zaufany można założyć bez wychodzenia z domu poprzez stronę internetową. W celu złożenia wniosku, należy wejść na stronę internetową i dokonać rejestracji Wnioskodawcy w SOW.

Proces składania wniosku w SOW polega na wypełnianiu wyświetlanych pól oraz dodaniu skanów (zdjęć cyfrowych) wyżej wymienionych dokumentów. Dzięki skorzystaniu z SOW, Wnioskodawca będzie mógł śledzić etapy obsługi złożonego przez siebie wniosku, SOW umożliwia również pełną komunikację z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w zakresie złożonego wniosku.       

 Wnioski oraz wzory załaczników do należy pobrać z zakładki DOKUMENTY DO POBRANIA .                       

*Zał. nr 3 należy dostarczyć do PCPR dopiero w momencie uzyskania informacji o pozytywnie rozpatrzonym wniosku

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 83

W poprzednim tygodniu: 104

W tym miesiącu: 4

W poprzednim miesiącu: 402

Wszystkich: 20946