Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Czcionka:

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko:

Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Miejsce wykonywanej pracy : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie ul. Gen. J. Bema 16A i na terenie powiatu – rodziny zastępcze, podmioty współpracujące.

Określenie stanowiska : Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie.

Forma zatrudnienie :  umowa o pracę na czas określony ok. roku,  w systemie zadaniowego czasu pracy.

 

 1. Wymagania
 1. Wymagania niezbędne :
 1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie   lub  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki, psychologii, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 2. Kandydat nie może być skazany ani pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona czy ograniczona,
 3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego/-j wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Zna przepisy w zakresie działania/obowiązków ( ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o pomocy społecznej, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy kodeks cywilny i ustawy o samorządzie powiatowym).
 6. Stan zdrowia pozwala na pracę na tym stanowisku pracy.
 1. Wymagania dodatkowe :
 1. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 2. Obowiązkowość i odpowiedzialność za powierzoną pracę,
 3. Umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
 4.  Umiejętność obsługi komputera z pakietem Office,
 5. Umiejętność interpretowania zapisów prawnych,
 6. Umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków.

 

 1. Wymagane dokumenty :
 1. CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji procesu naboru z 08.07.2020 r. na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz  ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadcza, że podanie tych danych było dobrowolne”
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagany staż pracy (dyplom, świadectwa pracy) lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 4. Kopie dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zatrudnienia,
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na tym stanowisku pracy,
 9. Dane osobowe z danymi kontaktowymi.

 

 1. Zakres pracy i obowiązków :
 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 2. Dokonywanie oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej oraz oceny rodzin zastępczych; w tym udział w zespołach do w/w ocen,
 3. Przygotowywanie i realizacja, we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą, planów pomocy dziecku oraz planów pracy z rodziną,
 4. Zapewnienie rodzinom zastępczym pomocy; w tym psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej,
 5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną,
 6. Sporządzanie rocznego sprawozdania z pracy oraz rocznego sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 7. Przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych,
 8. Sporządzanie opinii, ocen, sprawozdań,
 9. Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie m.in. szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi, policją, sądami, prokuraturą, kuratorami, poradniami specjalistycznymi, ośrodkami adopcyjnymi,
 10. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych,
 11. Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyn umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych oraz możliwości powrotu dziecka do rodziny; w tym na potrzeby postępowania sądowego.
 12. Prowadzenie monitoringu postępów i efektów podejmowanych działań
 13. Dokumentowanie własnej pracy,
 14. Wykonywanie zadań powierzonych przez Starostę i dyrektora Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 

 1. Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień/wrzesień 2020 r.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do 22 lipca 2020 roku, do godz. 15.oo w sekretariaciePowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 16a w zamkniętej kopercie z dopiskiem „koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 2.  Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – ponadto informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej BIP: https://wegorzewo.naszepcpr.pl/bip/, na stronie PCPR: https://wegorzewo.naszepcpr.pl/, tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Węgorzewie oraz Starostwie Powiatowym w Węgorzewie.
 3. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP: https://wegorzewo.naszepcpr.pl/bip/, na stronie PCPR: https://wegorzewo.naszepcpr.pl/, tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Węgorzewie oraz Starostwie Powiatowym w Węgorzewie.
 4. Po zakończonym procesie rekrutacji, aplikacje które nie zostały wybrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

                                                                                                             DYREKTOR

                                                                                                                                                                          DARIUSZ JURKIEWICZ

 

 

 

 

 

Węgorzewo, 08.07.2020 r.

 

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń: ……………

Data zdjęcia z tablicy ogłoszeń: ……………….

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny