Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DOKUMENTY DO POBRANIA

Czcionka:

KARTA PARKINGOWA

Zasady wydawania kart parkingowych

I.    Informacje ogólne

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

II.    Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych   

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność.    

Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo to utraci swoją ważność z dniem 1 grudnia 2014 r. Podobnie gdy została wydana na czas określony np. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Jeżeli natomiast została wydana na czas określony np. do dnia 15 listopada 2014 r. to utraci swoją ważność z tą datą.

III.    Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (konieczne orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;   

2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;   

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia  niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

 

     Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę  parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu  niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.    

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga: Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame z posiadaniem znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.   

Wyjątek: Ustawodawca przewidział odstępstwo od zasady, zgodnie z którą karta parkingowa od dnia 1 lipca 2014 r. przysługuje na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawanego także od 1 lipca 2014 r. Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej. 

     Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga: Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

    Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.    

Uwaga: W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka

w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.   

     Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.    

Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

IV.    Karta parkingowa dla placówek

        Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.   

V.    Tryb wydawania karty parkingowej   

     Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

 Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

We wniosku, w miejscu oznaczonym jako „wzór podpisu”, osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu, z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;

3) osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.

W przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, a także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu oraz wniosku placówki miejsce oznaczone we wniosku jako „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Ważne: Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

3) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

4) (dodano 28.08.2014r.) osoby ubiegające się o wydanie karty posiadający ważne orzeczenie o stopniu umiarkowanym i symbolem niepełnosprawności 05-R, 10-N, 04-O, ze wskazaniem do karty parkingowej, wydane przed 01.07.2014r., powinny dołączyć oświadczenie, którego wzór pobrać można niżej (przy 'plikach do pobrania')

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Uwaga: Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Do wniosku placówki dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej; (prosimy o nieuiszczanie opłaty bez uprzedniego upewnieniu się o spełnianiu przesłanek do jej wydania)

2) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

1) posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;

2) prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej. 

Ważne: Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Uwaga: W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ważne: Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania.   

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem. 

Uwaga: Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno – techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Ważne: Przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie.

Przewodniczący zespołu, po uzupełnieniu blankietu karty parkingowej o informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej lub placówki, daty ważności karty parkingowej, jej numeru oraz nazwy organu wydającego tę kartę dokonuje zabezpieczenia tej karty poprzez naniesienie hologramu i laminowanie.

Ważne: Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Kartę parkingową wydaną:

1)  osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

2) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,

3) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

– po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

 Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Numer konta dla wpłat związanych z procedurą wydania karty

Powiat Giżycki

09 9343 0005 0013 0130 2000 0070

w Mazurskim Banku Spółdzielczym

(prosimy o nieuiszczanie opłaty bez uprzedniego upewnienia się o spełnianiu przesłanek do jej wydania)

Mieszkańcy powiatów giżyckiego, gołdapskiego oraz węgorzewskiego mogą ubiegać się o wydanie karty w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku na ulicy Smętka 5, 11-500 Giżycko.

Telefon kontaktowy do PZOoN: 87 428 3879,

Dane teleadresowe ->https://pcprgizycko.bip.gov.pl/dane-teleadresowe/dane-teleadresowe.html

Od.  1. lipca 2014 r. karty parkingowe będzie wydawał Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku i  będą przysługiwały :

1). osobie niepełnosprawnej zaliczonej do:

* znacznego, lub

* umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (jedynie w przypadku posiadania symboli: 04-O; 05-R lub 10-N), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

2). osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. (Przy czym nie każdej osobie posiadającej orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym z powyższymi symbolami, zostanie przyznana karta parkingowa. Zależy to od decyzji lekarza orzecznika oraz stopnia naruszenia sprawności organizmu).

3). placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 Kartę parkingową wydaje, za opłatą ( 21 zł) i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej (wysokość jeszcze nie jest ustalona) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

O kartę parkingową mogą się starać również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. I tę wydaje za opłatą Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W takim przypadku wnioskodawcy wydaje się jedną kartę na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Kartę parkingową wydaje się osobie posiadającej stosowne orzeczenie, na okres ważności tego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce, na okres 3 lat.

Karta parkingowa traci więc ważność: po upływie terminu ważności karty, w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę, w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał, w razie likwidacji placówki, której wydano kartę, w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

Karty parkingowe, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Tego dnia wszystkie karty parkingowe tracą ważność!

Karta parkingowa może być wydana na podstawie stosownego orzeczenia zawierającego wskazanie, o którym mowa w pkt. 9 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Do otrzymania pozytywnego zapisu we wskazaniach, w pkt. 9 orzeczenia, nie wystarczy tylko stwierdzenie znacznie obniżonej sprawności ruchowej.

Jednym z najważniejszych zapisów noweli ustawy Prawo o ruchu drogowym, jest art. 6 ust. 2, który pozbawi dużą część osób posiadających karty parkingowe, prawa do ponownego wydania dokumentu. Istotna będzie data wydania orzeczenia dla osoby po 16 roku życia, a także określenie stopnia, jak i symbolu przyczyny niepełnosprawności.

Tylko osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wydanym do 30 czerwca 2014 r., z orzeczonym jednym z symboli przyczyn niepełnosprawności 10-N, 05-R, 04-O, będą mogły z pozytywnym skutkiem złożyć, już począwszy od 1 lipca 2014 r., wniosek o wydanie karty parkingowej i ją uzyskać. Natomiast wszystkie pozostałe decyzje określające stopień niepełnosprawności, wydane włącznie do 30 czerwca 2014 r. nie będą już stanowiły podstawy do wydania karty parkingowej.

Aby uzyskać kartę parkingowa obowiązkowe będzie stawiennictwo do PZOoN- Giżycko . Osobiście będzie trzeba złożyć wniosek, oraz osobiście odebrać kartę na wezwanie Przewodniczącego Zespołu.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie pomaga osobom niepełnosprawnym w zakresie

- dofinansowania ze środków PFRON kosztów zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w przedmioty ortopedyczne i środki pomocowe  (dorośli i dzieci),

- likwidacja barier ( architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się),

- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz sportu, kultury, turystyki i rekreacji,

- orzecznictwa o niepełnosprawności.

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności należy skłądać do:

 

Powiatowego Zespołu

 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku

Ul. Smętka 5; 11-500 Giżycko

tel./fax (0-87) 428 38 79

 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku obsługuje mieszkańców powiatu giżyckiego, węgorzewskiego i gołdapskiego oraz bezdomnych przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące  ze względów zdrowotnych lub rodzinnych, a także przebywających w zakładach karnych i poprawczych, w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

  • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
  • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • legitymacje osób niepełnosprawnych,
  • karty parkingowe.

ZAŁĄCZNIKI:

								

ZAŁ. 2 DO WNIOSKU NA TURNUSY REHABILITACYJNE - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Utworzono dnia 03.01.2022, 08:56

ZAŁ. 2 DO WNIOSKU NA TURNUSY REHABILITACYJNE - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

WNIOSEK - ORGANIZACJA SPORTU, KILTURY, REKREACJI I TURYSTYKI

Utworzono dnia 30.12.2021, 10:56

WNIOSEK - ORGANIZACJA SPORTU, KILTURY, REKREACJI I TURYSTYKI

ZAŁ. DO WNIOSKÓW NA LIKWIDACJĘ BARIER - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Utworzono dnia 30.12.2021, 10:46

ZAŁ. DO WNIOSKÓW NA LIKWIDACJĘ BARIER - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ZAŁ. 1 DO WNIOSKU NA ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Utworzono dnia 30.12.2021, 10:45

ZAŁ. 1 DO WNIOSKU NA ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

WNIOSEK - ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Utworzono dnia 30.12.2021, 10:44

WNIOSEK - ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

ZAŁ. 1 DO WNIOSKU NA LIKWIDACJE BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ - zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 30.12.2021, 10:42

ZAŁ. 1 DO WNIOSKU NA LIKWIDACJE BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ - zaświadczenie lekarskie

WNIOSEK - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Utworzono dnia 30.12.2021, 10:41

WNIOSEK - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

ZAŁ. 1 DO WNIOSKU NA LIKWIDACJE BARIER TECHNICZNYCH - zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 30.12.2021, 10:40

ZAŁ. 1 DO WNIOSKU NA LIKWIDACJE BARIER TECHNICZNYCH - zaświadczenie lekarskie

WNIOSEK - LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH

Utworzono dnia 30.12.2021, 10:40

WNIOSEK - LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH

ZAŁ.3 DO WNIOSKU NA LIKWIDACJE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH - kosztorys wzór

Utworzono dnia 30.12.2021, 10:39

ZAŁ.3 DO WNIOSKU NA LIKWIDACJE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH - kosztorys wzór

ZAŁ. 2 DO WNIOSKU NA LIKWIDACJE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH - oświadczenie pobyt stały

Utworzono dnia 30.12.2021, 10:38

ZAŁ. 2 DO WNIOSKU NA LIKWIDACJE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH - oświadczenie pobyt stały

ZAŁ. 1 DO WNIOSKU NA LIKWIDACJE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH - zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 30.12.2021, 10:37

ZAŁ. 1 DO WNIOSKU NA LIKWIDACJE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH - zaświadczenie lekarskie

WNIOSEK - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Utworzono dnia 30.12.2021, 10:36

WNIOSEK - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

ZAŁ. 3 DO WNIOSKU NA TURNUSY REHABILITACYJNE - Informacja o wyborze turnusu

Utworzono dnia 30.12.2021, 10:35

ZAŁ. 3 DO WNIOSKU NA TURNUSY REHABILITACYJNE - Informacja o wyborze turnusu

ZAŁ. 1 DO WNIOSKU NA TURNUSY REHABILITACYJNE - zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 30.12.2021, 10:32

ZAŁ. 1 DO WNIOSKU NA TURNUSY REHABILITACYJNE - zaświadczenie lekarskie

WNIOSEK - TURNUSY REHABILITACYJNE 2022

Utworzono dnia 30.12.2021, 10:31

WNIOSEK - TURNUSY REHABILITACYJNE 2022

WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

Utworzono dnia 16.08.2021, 11:10

Wniosek o dodatek wychowawczy dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Utworzono dnia 08.03.2019, 08:01

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - DOROŚLI

Utworzono dnia 08.03.2019, 08:02

Wniosek o wydanie orzeczenia - do 16. roku życia

Utworzono dnia 08.03.2019, 08:03

Oświadczenie o miejscu stałego pobytu - załącznik do wniosku

Utworzono dnia 08.03.2019, 08:04

Oświadczenie o wydanie karty parkingowej - dotyczy osób ubiegających się o wydanie karty, posiadające ważne orzeczenie z symbolem 05-R, 10-N, 04-O ze wskazaniem do karty parkingowej wydane przed 01.07.2014

Utworzono dnia 08.03.2019, 08:06

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny